Fero-Term 26 godina

Splošni prodajni pogoji za kupce

Splošni prodajni pogoji za kupce
Ti pogoji veljajo za kupce – fizične osebe, ki sklepajo pravni posel ali delujejo na trgu izven svoje trgovske, poslovne, obrtniške ali poklicne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: kupec).
Družba FERO-TERM d.o.o. s sedežem na Kajuhovi ulici 32T v Ljubljani, Davčna št. SI51095327  , opravlja svojo registrirano dejavnost prodaje kupcu izključno pod temi pogoji.
 
1) Pregled morebitnih vidnih pomanjkljivosti na izdelku in pregled dostavljene količine izdelkov
FERO-TERM bo kupcu ponudil pregled kupljenega blaga v trenutku predaje blaga v prisotnosti pooblaščene osebe FERO-TERM-a, ki mu blago izroča, z namenom ugotavljanja, ali je količina izdelka ustrezna in da ni vidnih pomanjkljivosti na izdelku. 
 
2) Ugotovitev morebitnih skritih pomanjkljivosti na izdelku
Ko kupec po prejemu izdelka ugotovi, da ima izdelek določeno pomanjkljivost, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob prevzemu izdelka (skrita pomanjkljivost), je kupec dolžan pod grožnjo izgube pravice o tej pomanjkljivosti obvestiti FERO-TERM v zakonsko določenem roku. 
OPOZORILO GLEDE KERAMIČNIH/PORCELANASTIH PLOŠČIC 
FERO-TERM ponuja ploščice izključno v polnih paketih! 
Kupca se opozarja, da pred polaganjem keramičnih/porcelanastih ploščic ali vgradnjo kakršnega koli drugega gradbenega izdelka pazi na to, da se vgradnja izvede v skladu s pravili stroke in navodili proizvajalca, oziroma da za izvajanje del angažira pooblaščenega in zaupanja vrednega strokovnjaka.
Kupca se opozarja, da glede na končno dimenzijo ploščice v ponudbi obstajata dve vrsti razreza ploščice: a) ratificirana (rez z laserjem) in b) neratificirana (rez brez uporabe laserja), pri čemer pri neratificirani ploščici obstaja večja verjetnost za odstopanje dimenzij in se v vsakem primeru priporoča širina fuge (razmik med ploščicami) najmanj 3 mm do 5 mm, pri ratificirani ploščici pa širina fuge 2 mm. 
Pred nakupom keramičnih/porcelanastih ploščic se kupcu predlaga, da s pooblaščenim pečarjem določi natančno količino in dimenzije ploščic, saj v primeru nakupa presežne količine ploščic FERO-TERM nikoli ne odobri vračila/zamenjave ploščic, ker FERO-TERM-ov dobavitelj posamezen izdelek pri naslednjih dostavah praviloma dostavi v drugačni niansi in/ali kalibru. Če kupec kupi manjšo količino od potrebne in nato dokupi dodatne količine določenih ploščic, obstaja tveganje, da bo pri naknadno kupljenih ploščicah razlika v niansi in/ali kalibru v primerjavi s prejšnjo dostavo. Zato FERO-TERM ne bo mogel upoštevati pritožbe glede keramičnih/porcelanastih ploščic, če je podana zaradi različnega kalibra in/ali barvne nianse pri naknadnem nakupu ploščic, saj praviloma pri vsaki dodatni dobavi določenih ploščic iz tovarne pride do nihanja v niansi in kalibru zaradi same narave proizvodnega procesa. 
Kadar FERO-TERM ponuja ploščice 2. razreda, bo to vidno označeno poleg cene razstavljene ploščice in v nazivu artikla na maloprodajnem računu. Osnovne značilnosti ploščic drugega razreda so: nižja cena in tovarniška odstopanja glede na ploščice prvega razreda v zvezi z grafiko ploščice in/ali nianso ploščice in/ali dimenzijo ploščice. 
OPOZORILO ZA VSO OPREMO/NAPRAVE
Kupec ni upravičen do nadomestila za povezano škodo za strošek vgradnje in odstranitve vgrajenega izdelka, če gre za pomanjkljivost, ki bi se lahko opazila pred vgradnjo. 
FERO-TERM ne bo nikoli upošteval pritožbe, če je vzrok za slabo delovanje/okvaro izdelka vgradnja/montaža izdelka ali servisiranje, ki je izvedeno v nasprotju z navodili proizvajalca ali pravili stroke. 
Kupce se opozarja, da se o vseh izdelkih posvetujejo s pooblaščenimi strokovnjaki/serviserji in jim tudi zaupajo vgradnjo/montažo ter da nato od strokovnjaka zahtevajo račun, saj račun kupcu predstavlja dokazilo in garancijo za kakovost opravljenih del.
 
3) Osnova za uveljavljanje pravic – dostava originalnega računa
Kupec je dolžan hraniti garancijski list ves čas trajanja garancije (če je le-ta izdan), še zlasti pa je dolžan hraniti izdan originalni maloprodajni račun z oznako "plačano", saj je to edino dokazilo o nakupu blaga in kupec lahko uveljavlja svoje pravice samo na podlagi originalnega maloprodajnega računa. 
 
4) Kraj in čas prevzema kupljenega trgovskega blaga iz asortimenta A (blago na zalogi v skladišču poslovalnice in v Centralnem skladišču Donji Stupnik) in kupljenega trgovskega blaga iz asortimenta B (blago na zalogi v centralnem skladišču Donji Stupnik)
Praviloma kupec po opravljenem nakupu takoj prevzame kupljeno trgovsko blago v skladišču poslovalnice, v kateri je opravili nakup. Izjemoma, na zahtevo kupca, lahko FERO-TERM sprejme daljši čas dostave blaga, in sicer izključno v pisni obliki (s pisno izjavo). Če kupec ne prevzame blaga takoj oziroma v pisno odobrenem roku, je dolžan sprejeti blago najpozneje v šestih (6) dneh. Če kupec blaga ne prevzame niti v roku šestih dni, je kupec po preteku šestega dne, šteto od dneva opravljenega nakupa, oziroma po preteku pisno odobrenega daljšega roka dolžan FERO-TERM-u plačati ležarino v višini 1 % zneska vrednosti kupljenega blaga za vsak dan zamude, poleg tega pa po preteku šestega dne (ali drugega daljšega roka, ki je pisno odobren) od dneva nakupa na kupca preide tudi tveganje slučajnega uničenja stvari in poškodbe stvari. Ko kupec po zamudi pri prevzemu blaga, vendar v roku stotih (100) dni zamude pride v FERO-TERM zaradi prevzema blaga, ima FERO-TERM v tem primeru pravico, da zavrne predajo blaga kupcu, dokler kupec predhodno FERO-TERM-u v celoti ne plača dolgovanega zneska ležarine, na podlagi pravic upnika, ki hrani dolžnikove stvari (pravica do zadržanja ali retencije). Če kupec blaga ne prevzeme v roku stotih (100) dni, preneha pravica kupca, da zahteva izročitev zadevnega blaga, FERO-TERM pa bo ležarino v celoti poravnal iz vrednosti neprevzetega blaga.
 
5) Dostava kupljenega trgovskega blaga kupcu neposredno iz rok pooblaščene osebe FERO-TERM-a (neposredna dostava) 
Pooblaščena oseba FERO-TERM-a in kupec se ob nakupu lahko dogovorita, da bo FERO-TERM opravil dostavo kupljenega blaga na dani naslov. V tem primeru je kupec dolžan predhodno navesti svoje kontaktne podatke (številko mobilnega telefona ali e-poštni naslov). FERO-TERM izvaja dostavo kupljenega blaga znotraj meja RS Slovenije z lastnim prevozom, v razpoložljivih rokih, brezplačno, in to pod pogojem, da je bil nakup opravljen v znesku najmanj 270,00 EUR. V ostalih primerih FERO-TERM zaračunava dostavo kupcu v skladu z veljavnim cenikom za dostavo blaga, vendar pa ima glede na lokacijo/kraj dostave FERO-TERM d.o.o. vedno pravico, da zavrne dostavo blaga zaradi tehničnih razlogov. Če se kupec in FERO-TERM dogovorita tudi za dostavo blaga, je kupec dolžan ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju zagotoviti prisotnost zaradi sprejema blaga. V primeru, da FERO-TERM izvaja dostavo kupljenega blaga, bo dostava opravljena najdlje do vhoda v kupčev objekt oziroma do najbližjega dovoljenega dostopa za dostavno vozilo, odvisno od lokacije. FERO-TERM nikoli ne nosi/ne vnaša blaga v kupčev objekt. Ob dostavi je kupec dolžan prevzeti blago pred vhodom v kupčev objekt ali ob dostopu do objekta za vozila, ter ob tem tudi opraviti pregled blaga na način, kot je določeno v 1. točki teh pogojev. Če je dostava na kupčev naslov neuspešna, ker kupca ob določenem času ni na naslovu, ki ga je navedel za izvedbo dostave, FERO-TERM ne bo ponovno izvajal dostave, pač pa je kupec dolžan prevzeti kupljeno blago v naslednjih šestih dneh v skladišču FERO-TERM-a. Po preteku šestega dne začne za kupca teči obveznost plačevanja ležarine za neprevzeto blago s posledicami za neprevzem v skladu z določbo iz 4. točke teh pogojev.
 
6) Trgovsko blago iz "asortimenta C" (blago po naročilu) – plačilo s predujmom
Če kupec kupuje blago po posebnem naročilu (blaga ni na zalogi), se kupec in pooblaščena oseba FERO-TERM-a dogovorita za dobavni rok odvisno od možnosti proizvodnje FERO-TERM-ovega dobavitelja/proizvajalca. V tem primeru bo kupec s FERO-TERM-om sklenil formalno kupoprodajno pogodbo za blago po naročilu kupca, kupec pa je dolžan plačati celotno kupnino naročenega blaga, za kar bo kupcu izstavljen avansni račun. Če kupec plača avans, vendar ne podpiše kupoprodajne pogodbe za blago po naročilu kupca, se šteje, da kupec zavrača podpis formalne pogodbe in da ponudba ali naročilo kupca s plačanim avansnim računom predstavlja dokazilo o doseženem dogovoru o kupoprodaji blaga po naročilu kupca. 
Ko naročeno blago prispe v skladišče FERO-TERM-a, bo pooblaščena oseba FERO-TERM-a kupca pozvala, da zadevno blago prevzame. V nasprotnem primeru, če kupec blaga ne prevzame, veljajo določbe o ležarini in posledice iz 4. točke teh pogojev. 
Če je rok za dostavo naročenega izdelka več kot 30 (trideset) dni, bo FERO-TERM kupcu za vplačani predujem izplačal obresti po obrestni meri svoje poslovne banke za vezane depozite za tri mesece, za celotno obdobje od dneva prejema predujma do dneva prevzema blaga, kakor hitro je mogoče, najpozneje pa v roku sedmih dni.      
V primeru, da FERO-TERM ne more dostaviti izdelka v (pisno) dogovorjenem roku, bo o tem nemudoma obvestil kupca v pisni obliki, v tem primeru pa lahko kupec FERO-TERM-u določi dodaten rok za izpolnitev pogodbe ali v pisni obliki najkasneje v roku 3 (treh) dni od dneva prejema pisnega obvestila obvesti FERO-TERM, da odstopa od pogodbe. Če kupec v pisni obliki v navedenem roku FERO-TERM-a ne obvesti o prekinitvi pogodbe, se šteje, da je kupec FERO-TERM-u dal naknadni ustrezni rok za izpolnitev pogodbe. Če kupec FERO-TERM-u ne da naknadnega ustreznega roka za izpolnitev pogodbe oziroma ga obvesti o prekinitvi pogodbe, bo FERO-TERM kupcu vrnil plačan predujem skupaj z določenimi obrestmi, in sicer čim prej, najpozneje pa v sedmih dneh od dneva prekinitve pogodbe. 
Pooblaščena oseba FERO-TERM-a bo pred sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe za blago po naročilu kupca, plačano s predujmom, oziroma preden kupec sprejme ponudbo in plača avans – neposredno na jasen in razumljiv način kupca obvestila:
1) o glavnih značilnostih blaga, v ustreznem obsegu glede na blago;
2) o nazivu in sedežu trgovca, telefonski številki in e-poštnem naslovu;
3) o maloprodajni ceni blaga oziroma o načinu izračuna te cene in stroških prevoza, dostave, oziroma o tem, da se ti stroški lahko zaračunajo v skladu z veljavnimi prodajnimi pogoji FERO-TERM-a;
4) o plačilnih pogojih, pogojih dobave blaga, dobavnem roku in načinu reševanja pritožb kupcev s strani trgovcev;
5) o tem, ali se poleg odgovornosti za materialne in pravne pomanjkljivosti izpolnitve za določeno blago izda garancija in o pogojih za njeno uporabo, če se garancija izda;
6) o dokumentih, ki jih je proizvajalec priredil za lažjo in varnejšo uporabo izdelka v slovenskem jeziku;
7) o storitvah, ki so na voljo po prodaji, in pogojih uporabe teh storitev, v skladu s splošnimi prodajnimi pogoji FERO-TERM-a.
8) o trajanju pogodbe oziroma o pogojih odpovedi ali prekinitve pogodbe.
 
7) Odgovornost FERO-TERM-a glede izračuna količine ali dimenzije ali glede priporočil o vgradnji
FERO-TERM nikoli ni odgovoren kupcu za manjšo ali večjo količino kupljenih keramičnih/porcelanastih ploščic ali drugih izdelkov ali za neustrezne dimenzije izdelka, saj FERO-TERM nikoli ne daje uradnih izračunov količine, ne opravlja meritev kupčevega prostora in prav tako ne daje nasvetov o načinu vgradnje ali potrebni količini ali dimenziji izdelka, ki se bo vgrajeval v kupčev objekt. 
Kupec je sam dolžan zagotoviti vse informacije o količinah in dimenzijah izdelka. Zato se kupcu priporoča, da si pred nakupom zagotovi strokovno pomoč, da bi zaposlenemu v FERO-TERM-u lahko navedel točno potrebno količino ali dimenzijo izdelka. Kupec se ne more sklicevati na ustne izjave pooblaščenih oseb (referentov ali prodajalcev) FERO-TERM-a v zvezi z izračunanimi količinami ali dimenzijami ali priporočili o vgradnji. 
Izračuni, navedeni v načrtu iz programa "Vi-Soft", so izključno informativne narave in ne predstavljajo točnega izračuna količin.
 
8) Pravica kupca do vlaganja pritožbe
a) Kupec lahko vloži pisno pritožbo v poslovnih prostorih poslovalnice FERO-TERM (tako da izpolni Obrazec za pritožbo kupca ali vroči že sestavljeno pritožbo prodajalcu ali drugi pooblaščeni osebi FERO-TERM-a), pri čemer bo pooblaščena oseba FERO-TERM-a kupcu izdala en izvod pisnega potrdila o prejemu pritožbe z datumom prejema, drugi izvod potrdila pa bo podpisal kupec (in ostane v FERO-TERM-u).
b) Kupec lahko pisno pritožbo pošlje tudi po pošti na naslov: FERO-TERM d.o.o., Kajuhova 32T ,1000 Ljubljana (Oddelek za pritožbe kupcev), ter po elektronski pošti na naslov: reklamacije@fero-term.si
c) FERO-TERM bo na prejeto pritožbo odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa 15 dni od dneva prejema pritožbe.
d) V primeru vlaganja pritožbe mora kupec podati osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko/št. mobilnega telefona in/ali e-poštni naslov, da FERO-TERM lahko kupcu odgovori v najkrajšem možnem času oziroma zakonskem roku.
e) Kupec je dolžan podpisati FERO-TERM-ovo potrdilo o prejemu pritožbe, ki ga FERO-TERM izda kupcu.
 
9) Če je katera koli določba teh pogojev nična iz kakršnega koli razloga, ta določba ne velja in se šteje, da ne obstaja, medtem ko ostale določbe ostanejo v veljavi.